Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www. malarczyktravel.pl


 
Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu. Właścicielem serwisu internetowego www..wakacje.malarczyktravel.pl jest firma Biuro Podróży Dorota Malarczyk zwanej dalej Malarczyk Travel z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim ul. Plac 23 stycznia 11, NIP 622-000-47-53, REGON 250508762. Serwis umożliwia Państwu dokonywanie rezerwacji i zakup imprez turystycznych poprzez udostępnienie systemu rezerwacji internetowej. Opublikowane na stronach internetowych www.wakacje.malarczyktravel.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty
 w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.


§ 1. Podstawowe objaśnienia

Touroperator (Organizator) - biuro turystyczne, które jest organizatorem prezentowanych na stronach serwisu ofert turystycznych.
Agent – biuro turystyczne, którego działalność polega na prezentowaniu oraz stałym pośredniczeniu w zawieraniu Umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz Organizatorów posiadających wymagane dokumenty w kraju (koncesję) a także na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju.
Konsultant - pracownik biura Malarczyk Travel zajmujący się kompleksową obsługą Klienta związaną z prezentowanymi ofertami na stronach portalu.
Klient – osoba składająca zapytanie ofertowe lub wykupująca imprezę turystyczną, pobyt w hotelu, bilet autokarowy, bilet lotniczy lub polisę ubezpieczeniową.
Umowa – zgłoszenie – umowa zawarta pomiędzy Klientem a Organizatorem imprezy za pośrednictwem Agenta zawierająca szczegółowe dane dotyczące wykupionej imprezy a także dane osób w niej uczestniczących. Po jej podpisaniu przez Klienta staje się prawnie wiążąca dla obu stron.
Warunki uczestnictwa – integralna część Umowy – zgłoszenie regulujące wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Klienta.
Impreza turystyczna – usługa wykonywana przez Touroperatora na rzecz Klienta zawierająca program oraz świadczenia objęte wspólną ceną.
Serwis – serwis internetowy www.wakacje.malarczyktravel.pl


§ 2. Zasady korzystania z Serwisu internetowego


Korzystając z Serwisu akceptują Państwo warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponoszą własną odpowiedzialność za czynności wynikające z korzystania z Serwisu.
Klient korzysta z Serwisu tylko w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic ponosi pełną odpowiedzialność.
Dokonywanie zapytań o rezerwację z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Dokonanie rezerwacji i zakupu imprezy turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej oraz zapisów niniejszego Regulaminu.
Malarczyk travel nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez wad, usterek, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem Rezerwacji Internetowej oraz że rezultat poszukiwań sprosta Państwa oczekiwaniom, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych z serwisu informacji.
Dane osoby, rezerwującej imprezę turystyczną, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub w dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej pod rygorem nie zrealizowania wykupionych świadczeń. W przypadku niezgodności danych osobowych zawartych w rezerwacji z danymi w w. w. dokumentach, dokonana zapłata za niezrealizowane z tego powodu świadczenia nie podlega zwrotowi. Dokonując rezerwacji klient powinien posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty.

§3. Zawarcie umowy o imprezę turystyczną


Zarezerwowanie wycieczki turystycznej może odbyć się następująco:

Na stronie www.malarczyktravel.pl  zostają udostępnione oferty turystyczne wybranych Touroperatorów zawierające szczegółowy program, świadczenia oraz koszty imprezy.
Po zapoznaniu się i wybraniu przez Państwa interesującej oferty możecie dokonać wstępnej rezerwacji poprzez formularz rezerwacyjny (klikając „Rezerwuj”), drogą e-mailową lub telefonicznie bezpośrednio u Konsultanta pod nr telefonu 62 735 51 21.
Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, e-maila z rezerwacją lub wstępnego zapisu telefonicznego Konsultant Malarczyk Travel sprawdza dostępność miejsc dla wybranej imprezy.Otrzymując potwierdzenie dostępności miejsc przesyłamy do Państwa (faksem, e-mailem) lub przekazujemy osobiście wszelkie informacje oraz dokumenty potrzebne do zapisu na imprezę (Umowę oraz Warunki Uczestnictwa w imprezie).
Po podpisaniu Umowy dokonujecie Państwo wpłaty (zaliczki lub całej kwoty za imprezę) na wskazany przez Konsultanta Malarczyk Tracel numer rachunku bankowego. Wpłaty można dokonać on-line, tradycyjnym przelewem bankowym lub osobiście gotówką.
W momencie podpisania Umowy zawarta zostaje Umowa pomiędzy Klientem a Organizatorem imprezy za pośrednictwem Malarczyk Travel.
Potwierdzenie zapłaty czy to zaliczki lub całej należności za imprezę turystyczną jest zakończeniem rezerwacji i dokonaniem sprzedaży świadczeń.
W każdym czasie mogą się Państwo z nami skontaktować  aby uzyskać odpowiedzi na temat statusu swojej rezerwacji, dodatkowych informacji o zarezerwowanej wycieczce turystycznej lub uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące Państwa wyjazdu.
Na minimum 24 godziny przed wylotem powinni Państwo skontaktować się z Malarczyk Travel, aby potwierdzić godziny wyjazdu/wylotu.
Malarczyk Travel poinformuje Państwa każdorazowo o wszelkich zmianach w rezerwacji wycieczki turystycznej na podstawie otrzymanego komunikatu od Organizatora.


§4. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż :

1.   Administratorem Państwa danych osobowych jest:

            BIURO PODRÓŻY DOROTA MALARCZYK MALARCZYK TRAVEL
            63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Plac 23 Stycznia 11
            e-mail: malarczyktravel@gmail.com

2.   Wszystkie dane osobowe przekazywane przez Państwa w trakcie procedury rezerwacyjnej na stronach Serwisu internetowego wakacje.malarczyktravel.pl wprowadzane do systemu drogą e-mailową lub telefonicznie będą przetwarzane przez Malarczyk Travel zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO.

3.   Malarczyk Travel przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego (świadczenia usług przez Malarczyk Travel), które podane zostały w formularzu rejestracyjnym, drogą e-mailową lub telefonicznie. Wysyłając Malarczyk Travel Formularz Rezerwacyjny, przesyłając swoje dane osobowe e-mailem lub telefonicznie wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Malarczyk Travel swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych oraz w celu świadczenia przez Malarczyk Travel  usług marketingowych polegających na promowaniu usług Malarczyk Travel i jego partnerów.
Wysłanie formularza rejestracyjnego po oznaczeniu opcji (Tak) w odniesieniu do opcji handlowych, stanowi wyrażenie zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. W każdej chwili macie Państwo prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.

4.  Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe),  instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom, ) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa

5.  Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji,

     gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja umowy nie będzie możliwa.

6.     Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych Rozporządzeniem, ma prawo do:

    żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,

    sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,

    wniesienia skargi do organu nadzorczego.”

W przypadku, gdy postanowią Państwo skorzystać z tych praw, możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o podanie dodatkowych danych osobowych mających na celu jednoznaczną Państwa identyfikację, aby zweryfikować, czy to rzeczywiście Państwo domagają się realizacji swych praw, a nie mamy do czynienia z incydentem lub nadużyciem.

 

§5. Cena imprezy turystycznej


Cena zakupionej wycieczki turystycznej obejmuje wszystkie składniki zawarte w opisie wycieczki turystycznej, a w szczególności: opłatę za zakwaterowanie, opłatę za środek transportu (nie dotyczy wycieczek z dojazdem własnym), opłatę za świadczenia dodatkowe zgodne z opisem wycieczki, podatki, opłaty paliwowe i lotniskowe w przypadku wycieczek lotniczych, inne zgodne z opisem wycieczki.
Organizator wycieczki może zmienić lub wycofać ze sprzedaży ofertę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia przez Państwa jakichkolwiek kosztów. Malarczyk Travel nie ma wpływu na dokonywanie zmian przez Organizatora imprezy. Zasady dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w Umowie-zgłoszeniu lub w Warunkach Uczestnictwa, które podpisują Państwo przy dokonywaniu rezerwacji.
Z uwagi na fakt, że cena wycieczki turystycznej może być wyrażona przez niektórych Organizatorów zarówno w PLN jak i w walutach obcych, cena za wycieczkę turystyczną może ulec zmianom, wynikającym z dziennego kursu danej waluty, jednakże zmiana ceny nie może nastąpić w okresie 20 dni przed datą wyjazdu.
Ceny mogą ulec zmianie z powodów określonych przez Touroperatora przewidzianych w jego warunkach uczestnictwa.
Ostateczna cena zakupu imprezy turystycznej nie jest gwarantowana przez Malarczyk Travel w momencie dokonywania przez Państwa rezerwacji, aż do chwili uzyskania przez Malarczyk Ravel ostatecznego potwierdzenia Państwa rezerwacji od Organizatora wycieczki turystycznej.
Malarczyk Travel działając w imieniu Organizatorów zastrzega sobie prawo do anulacji rezerwacji założonej przez Państwa oraz pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w sytuacji, gdy na skutek błędów technicznych w systemie rezerwacyjnym www.wakacje.malarczyktravel.pl zostały podane błędne ceny w opisie zarezerwowanej przez Państwa imprezy turystycznej.

§6. Regulowanie płatności


Terminy oraz kwoty wpłat za imprezę określa Organizator w warunkach uczestnictwa, o czym dodatkowo poinformuje Państwa konsultant.
Pierwsza wpłata (zaliczka) a także druga wpłata powinny zostać uregulowane w terminach przekazanych Państwu przez Konsultanta Malarczyk Travel w potwierdzeniu rezerwacji oraz Umowie.
Malarczyk Travel ostatecznej rezerwacji u Organizatora zamówionej przez Klienta imprezy dokonuje w momencie przesłania przez Klienta wpłat zgodnie z terminami w potwierdzeniu i Umowie na wskazany przez Malarczyk Travel numer konta bankowego.
W przypadku, gdy termin rezerwacji jest krótszy niż data wpłaty zaliczki oraz drugiej płatności określona przez Organizatora a także ofert last minute, ofert specjalnych oraz ostatnich miejsc w samolocie Klient zobowiązany jest do wpłaty całej kwoty za imprezę oraz niezwłocznego przesłania do Konsultanta podpisanych dokumentów i potwierdzenia zapłaty mailem lub faksem.
Przy wpłacie zaliczki, Konsultant Malarczyk Travel udzieli Państwu szczegółowych informacji na temat harmonogramu dalszych dopłat do pełnej ceny wycieczki.
Mają Państwo do wyboru następujące formy płatności:
Przelew bankowy,
Wpłata gotówkowa
Płatność przelewem internetowym
Płatność przelewem bankowym
Przelew należy dokonać w terminie wskazanym przez Konsultanta wakacje.malarczyktravel.pl W przypadku ofert last minute prosimy o jak najszybsze dokonanie wpłaty i przesłanie potwierdzenia. Potwierdzenie przelewu należy przesłać na numer fax. 62 736 73 27 lub na e-mail malarczyktravel@gmail.com


Przelewu należy dokonać na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. o / Ostrów Wlkp., Pl. 23 stycznia 33 89 1500 1432 1214 3002 9026 0000
W treści przelewu należy podać numer rezerwacji, imię i nazwisko, miejsce wyjazdu i termin wyjazdu.
Płatność gotówką można dokonywać w siedzibie firmy Malarczyk Travel

Rozliczenia e-przelewem przeprowadzane są
za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay


§7. Zmiana rezerwacji


Dokonanie zmian w rezerwacji po zakupie wycieczki turystycznej możliwe jest na warunkach określonych przez Organizatora imprezy. Dokonując zmian powinni Państwo liczyć się z możliwością wystąpienia kosztów manipulacyjnych zgodnie z warunkami uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej. Dokonanie zmian w rezerwacji imprezy turystycznej możliwe jest poprzez e-mail: malarczyktravel@gmail.com podając nazwisko i numer rezerwacji lub przez kontakt telefoniczny z Konsultantem pod numerem 62 735 51 21.


§8. Anulowanie rezerwacji


Klient, któremu nieprzewidziane sytuacje uniemożliwią uczestnictwo w wykupionej imprezie może zrezygnować z imprezy na zasadach określonych w zaakceptowanych Warunkach Uczestnictwa danej imprezy.
W dniu zakupu imprezy turystycznej Klient może jako dodatkową opcję wykupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy. Konsultant Malarczyk Travel przedstawi wszystkie szczegóły dotyczące ubezpieczenia.
Rezygnację z wybranej imprezy lub pobytu Konsultanci Malarczyk Travel przyjmują wyłącznie w formie pisemnej poprzez wysłanie drogą elektroniczną lub listownie (listem poleconym) zlecenia rezygnacji.
Po otrzymaniu od Klienta rezygnacji Konsultant niezwłocznie przekaże pismo do Organizatora.
Malarczyk Travel zastrzega sobie możliwość anulowania imprez turystycznych przez Organizatorów na zasadach zawartych w ogólnych warunkach uczestnictwa Organizatora.
Malarczyk Travel nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w rezerwacji lub za anulowanie rezerwacji przez Organizatora wycieczki.
Informacje o ewentualnych zmianach w Państwa rezerwacji dokonanych przez Organizatora wycieczki, przesyłane będą przez Malarczyk Travel pod wskazany w formularzu adres e-mail lub będą przekazywane telefonicznie.

§9. Obsługa posprzedażowa


W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z Malarczyk Travel i uzyskać odpowiedzi na temat statusu swojej rezerwacji, dodatkowych informacji o zarezerwowanej wycieczce turystycznej lub uzyskać odpowiedzi na inne pytania dotyczące Państwa wyjazdu.
Na minimum 24 godziny przed wylotem powinni Państwo skontaktować się z Malarczyk Travel aby potwierdzić godziny wyjazdu/wylotu.
Malarczyk Travel poinformuje Państwa każdorazowo o wszelkich zmianach w rezerwacji wycieczki turystycznej na podstawie otrzymanego komunikatu od Organizatora.


§10. Postępowanie reklamacyjne


W przypadku, gdy nie są Państwo zadowoleni z odpowiedniego wykonania umowy przez Organizatora mają Państwo prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Organizatora świadczeń zawartych w Umowie zakupionej w Malarczyk Travel wycieczki turystycznej. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora wycieczki turystycznej. Reklamacje rozpatruje Organizator na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa danej wycieczki turystycznej. Dokładamy wszelkich starań, aby usługi świadczone przez Malarczyk Travel były najwyższej jakości. W przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi w Malarczyk Travel mają Państwo również prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje związane z jakością obsługi przez Malarczyk Travel należy składać na adres siedziby firmy lub wysyłać je na adres internetowy malarczyktravel@gmail.com Malarczyk Travel rozpatrzy Państwa reklamację w terminie nieprzekraczalnym 14 dni od daty otrzymania. Prawidłowo złożona reklamacja powinna, zawierać co najmniej: oznaczenie Usługobiorcy tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy, co ułatwi kontakt z Usługobiorcą) oraz opis reklamowanego faktu lub usługi. Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych nie będą rozpatrywane.


§11. Postanowienia końcowe


W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Malarczyk Travel rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy.
Malarczyk Travel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług świadczonych przez Malarczyk Travel, wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od Malarczyk Travel, w szczególności strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, itp.
Korzystając z usług świadczonych przez Malarczyk Travel oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa jasne i zrozumiałe i akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez uwag.